PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

MERHBAF'dan is-sit, wiehed jista' jimrah fl-istorja tal-Parrocca ta' Hal Luqa, li sa mill-eqdem zminijiet kienet iddedikata lil Sant' Andrija Appostlu.  Permezz tar-ritratti u l-grajjiet l-iktar importanti, wiehed jista' japprezza aktar dak kollu li ghaddiet minnu l-Parrocca ta' Hal Luqa.  Barra min hekk, f'dan is-sit wiehed jista' jsegwi dak kollu li jkun qed jigi organizzat fi hdan il-Parrocca.

GRAZZI ..... u MERHBA


Il-Parrocca ta' Hal Luqa thabbar illi l-mabuba Kappillan Dun Gordon Refalo u l-Vici Parroku Dun Charles Cini temmew il-hidma taghhom fostna.

GRAZZI ta' hidmietkom b'risq il-Parrocca u t-Tempju Andrean.  


Naghtu MERHBA fostna lill-Wisq Rev. Kan. Michael Zammit u nwieghduh l-appogg taghna lkoll f'din il-hatra afdata lilu.  

AD MULTOS ANNOSgabra specjali ...Messagg mill-Kappillan - 

Nixtieq nirringrazzja hafna lil hafna minnkom li diga gibtu id-donazzjonijiet taghkom ghall-progett tas-saqaf tal-Knisja.  Il-generozita’ taghkom taghmlilna hafna kuragg.  Inheggeg lil dawk li ghadhom ma gabux l-envelope sabiex jaghmlu hekk mill-aktar fis possibbli halli inlestu dan il-progett.  Grazzi hafna.

 L-informazzjoni li tidher f'dan is-sit hija bl-approvazzjoni tal-Kappillan u l-Webmaster

Hadd ma jista' jikkopja materjal minn dan is-sit minghajr il-permess bil-miktub tal-WebmasterWebsajt Ufficjali  -  www.luqaparish.com


Webmaster - Neil Zammit
Zur ukoll il-Pagna tal-Parrocca fuq Facebook

Parrocca Sant'Andrija Hal Luqa


Page master - Raoul Briffa