PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

MERHBAF'dan is-sit, wiehed jista' jimrah fl-istorja tal-Parrocca ta' Hal Luqa, li sa mill-eqdem zminijiet kienet iddedikata lil Sant' Andrija Appostlu.  Permezz tar-ritratti u l-grajjiet l-iktar importanti, wiehed jista' japprezza aktar dak kollu li ghaddiet minnu l-Parrocca ta' Hal Luqa.  Barra min hekk, f'dan is-sit wiehed jista' jsegwi dak kollu li jkun qed jigi organizzat fi hdan il-Parrocca.FESTA TAL-BEATA VERGNI MARIJA TAHT IT-TITLU TAL-KONSOLAZZJONI

Il-Hadd 27 t'Awwissu, 2017


5:00pm - Ruzarju
5:30pm - Quddiesa Kantata bil-priedka fuq il-Madonna.  Iqaddes Patri Deo Debono OSA, Kappillan tal-Parrocca ta' Santu Wistin tal-Belt Valletta.

Il-fratelli kollha fi hdan l-Arcikonfraternita' tal-Madonna tac-Cintura huma mhegga sabiex jattendu

SUPERJUR GDID GHAL HAL LUQA


Filwaqt li nirringrazzjaw hafna lill-Ex Superjur Bertram Portelli tal-hidma tieghu f'dawn l-ahhar sentejn, nilqghu fostna lis-superjur il-gdid Malcolm Aquilina u nawgurawlu l-hidma t-tajba fost it-tfal u z-zghazagh tal-parrocca taghna

FULJETT PARROKKJALI

Festa Titulari ad unur Sant'Andrija Appostlu


gabra specjali ...Messagg mill-Kappillan - 

Nixtieq nirringrazzja hafna lil hafna minnkom li diga gibtu id-donazzjonijiet taghkom ghall-progett tas-saqaf tal-Knisja.  Il-generozita’ taghkom taghmlilna hafna kuragg.  Inheggeg lil dawk li ghadhom ma gabux l-envelope sabiex jaghmlu hekk mill-aktar fis possibbli halli inlestu dan il-progett.  Grazzi hafna.

 L-informazzjoni li tidher f'dan is-sit hija bl-approvazzjoni tal-Kappillan u l-Webmaster

Hadd ma jista' jikkopja materjal minn dan is-sit minghajr il-permess bil-miktub tal-WebmasterWebsajt Ufficjali  -  www.luqaparish.com


Webmaster - Neil Zammit
Zur ukoll il-Pagna tal-Parrocca fuq Facebook

Parrocca Sant'Andrija Hal Luqa


Page master - Raoul Briffa